fbpx

Kinnitusvahenditele esitatavad nõuded ja märgised


Juhime tähelepanu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele 305/2011,
mille kohaselt peavad kandma CE-märgist kõik need ehitustooted,
mis on kaetud harmoneeritud Euroopa standardiga (hEN) või siis
Euroopa tehnilise hinnanguga (ETA).

Janere pakub oma klientidele laia valikut CE-märgisega kinnitusvahendeid, mis
vastavad nendes standardites esitatud nõuetele. CE-märgisega tooted on enne
turule laskmist testitud ja nende kvaliteet igati tagatud, mida omalt poolt
kinnitab tootja enda väljastatud Toimivusdeklaratsioon.

Enne kinnitusvahendite soetamist, palume alati veenduda, kas Teie poolt
valitud toode vastab projekteeria poolt määratud nõuetele ning samas
soovime välja tuua asjaolu, et mitte kõikidele toodetele pole kehtestatud
nõuet kanda CE-märgistust. Antud kohustus laieneb ainult tootele,
mille kasutusala vastab hEN-is või ETA-s märgitule.

Tänasel päeval kehtivad harmoneeritud tootestandardid järgmiste ehitamises
kasutatavate kinnitusvahendite osas:

EVS-EN 14399 Eelkoormatavad kõrgtugevad ehituslikud kinnitusmehhanismid.
EVS-EN 14566 Mehhaanilised kinnitusvahendid kipsplaatsüsteemide fikseerimiseks.
EVS-EN 14592 Puittarindid. Tüübelkinnitusdetailid. Nõuded.
EVS-EN 15048 Mitte-eelkoormatavad ehituslikud kinnitusmehhanismid.

ETA_CE_s logo

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrus nr 305/2011 (jõustus 07.2013) nn „Ehitustoodete määrus” sätestab ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Määrus nõuab CE-märgistust.  CE-märgis on tootja kinnitus, et toodet on hinnatud ja testitud enne Euroopa
Majanduspiirkonnas (EMP) turule laskmist ja ta vastab Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele. CE-märgis ei viita sellele, et toode on valmistatud EMPs. CE-märgise kinnitamisega võtab tootja endale täieliku vastutuse, toote vastamise eest, kõigile EL-i õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Millised tooted peavad olema CE-märgisega?
Toodet, mille käsitlusala kohta on harmoneeritud Euroopa standard või Euroopa tehniline hinnang, võib turustada ainult CE-märgisega. Käsitlusala (scope) on kirjeldatud standardiesimeses peatükis.

Tähtis on käsitlusala mitte toode.
Näide: Harmoneeritud standard EN 14592 kehtib, kui naelad/kruvid on kasutatud kandvates
puittarindites. CE-märgis on kohustuslik. Kui sama toodet kasutatakse aiamööbli valmistamiseks – standard ei kehti.

Tootja kohustus on koostada Toimivusdeklaratsioon (DOP).
Toimivusdeklaratsiooni vorm on ette antud Ehitustoodete määruses. Deklaratsioonis peavad
olema andmed toote põhiomaduste kohta. Toimivusdeklaratsioonis peab olema deklareeritud
vähemalt üks põhiomadus.

Ehitustoodete määrus (CPR) kõrgeima taseme Euroopa õigusakt (305/2011/EL) näeb ette, et CE märgisega toodetel mis on harmoneeritud tehnilise kirjeldusega kaetud, koostab tootja (või tema volitatud esindaja) toimivusdeklaratsiooni = DoP (Declaration of Perfomance.  Nõuded toimivusdeklaratsiooni sisu kohta on toodud Ehitustoodetemääruse 305/2011/EL artiklis 6

Kvaliteedi ja toimivus dokumendid

Sertifikaat „2.1″ vastavalt EN 10204 (Vastavusdeklaratsioon CoC, Declaration of compliance with the order)

Väljastab tootja/tarnija. Tõendab, et tarnitud tooted vastavad tellimuses esitatud nõuetele.

Tõendada saab ainult tootja/tarnija poolt kinnitatud andmeid. Testide tulemusi ei lisata.
Sertifikaat „2.2″ vastavalt EN 10204 (Test report)
Väljastab tootja/tarnija. Tõendab vastavust tellimuses esitatud nõuetele.
Sertifikaadis on esitatud testi tulemused, mis kinnitavad vastavust tootja spetsifikatsioonile.
Sertifikaat „3.1″ vastavalt EN 10204 (Inspection certificate)
Väljastab tootja/tarnija. Sertifikaat on kinnitatud tootja poolt volitatud ja tootmisüksusest
sõltumatu kontrollorgan. Tõendab vastavust tellimuses esitatud nõuetele, ametlikkes
normdokumentides esitatud nõuetele, toote spetsifikatsioonis esitatud nõuetele.
Sertifikaadis on esitatud testi tulemused, mis on teostatud tellitud toodetega enne tarnimist.
Sertifikaati 3.1 ei ole võimalik tellida tagant järgi!
Sertifikaat „3.2″ vastavalt EN 10204 (Inspection certificate)
Sertifikaat on koostatud tootja poolt volitatud ja tootmisüksusest sõltumatu kontrollorgani ning
ostja poolt volitatud ja/või ametlikes normdokumentides nõutud kontrollorgani koostöös.
Tõendab vastavust tellimuses esitatud nõuetele, ametlikes normdokumentides esitatud
nõuetele, toote spetsifikatsioonis esitatud nõuetele. Sertifikaadis on esitatud testi tulemused,
mis on teostatud tellitud toodetega enne tarnimist.
Sertifikaati 3.2 ei ole võimalik tellida tagant järgi!